content

אודות

ארגון הקניות של משקי המפרץ הוקם בשנת 1948 ע"י קיבוצים ומושבים בגליל המערבי. אותם המשקים הבינו עוד בראשית דרכם, כי בכוח משותף וכגוף אחד יוכלו ליהנות מיתרונות כלכליים הנובעים מגודלו. ההכרה ביתרונות אלה ובצורך לפעול ולהשיג בטחון כלכלי הובילו את המייסדים להקים זרוע פיננסית, אחת ומאוחדת, בדמותו של ארגון קניות. שמו של היילוד נקבע והיה ל "משקי המפרץ אגודה שיתופית מרכזית לחקלאות" (מכאן ולהלן: האגודה או הארגון).

ייעודיו ומטרותיו של הארגון, אשר נחרטו על דגלו, היו לשפר את מצבם הכלכלי של חבריו וזאת באמצעות פעילות משותפת, ריכוז קניות וגביות, סיוע לענפי החקלאות של החברים, טיפול משותף בתוצרתם החקלאית ועיסוק בפעולות כספיות – לרבות הלוואות, פיקדונות, ערבויות, תשלומים וגביות בגין קניות החברים ומכירת מרכולתם בהתאמה.

בחלוף השנים פעילותו של הארגון העמיקה שורשים, הסתעפה והתרחבה והארגון הקים בשנת 1960 את תשלובת מילואות – קבוצת תאגידים העוסקים בחקלאות על מגוון ענפיה, תעשייה, מסחר ושירותים.

נכון להיום חברים בארגון 27 קיבוצים ומושבים שיתופיים מגבול הלבנון שבצפון בואכה דרומה לעמק זבולון. פעילות הארגון מאפשרת את התרחבותם וביסוסם של משקי החברים ומהווה כלי חיוני המסייע להתפתחות מפעלי התשלובת, למרות קשיים כלכליים ורגולטוריים המופיעים מעת לעת ונוכח קיומה של מערכת בנקאית נוקשה. 

בתוך כך לא נעלם חלקה של האגודה בעשייה ובמתן למען הקהילה : ארגון הקניות ותשלובת מילואות מייסודו תורמים מזמנם, פועלם ומשאביהם לפיתוח קהילתי וסביבתי ומעסיקים כ-1,200 עובדים , גברים ונשים, מכל המגזרים – יהודים, ערבים נוצרים ומוסלמים, דרוזים וצ'רקסיים העובדים באחווה ורעות בכל הרמות והתפקידים.

בחזונו רואה הארגון את הייעול והמסע קדימה ברוח הזמן ושינויי הקידמה והטכנולוגיה, את דו-הקיום בין דתות ולאומים ואת איתנותו הכלכלית שלו ושל חבריו כאפשריים וניתנים להשגה.