content
Sproug Image

משקי המפרץ

היא ארגון הקניות של הקיבוצים היושבים מגבול הלבנון שבצפון בואכה עמק זבולון בדרום. מאוגדים וחברים באגודה עשרים וחמישה קיבוצים ושני מושבים שיתופיים.

ארגון הקניות של משקי המפרץ הוקם במרץ 1948 על ידי הקיבוצים שהיו קיימים באיזור. קיבוצים ומושבים אשר עלו על הקרקע וקמו לאחר קום המדינה הצטרפו כחברים מלאים לארגון הקניות במשך השנים.

בשנת 1960 הקים ארגון הקניות, ביוזמת בעליו הקיבוצים והמושבים את תשלובת מילואות - תאגיד הכולל חברות עסקיות ומפעלי תעשיה העוסקים בעיבוד תוצרת חקלאית המיוצרת במשקי החברים.